વીર માંગડાવાળો લેખક :- ઝવેરચંદ મેઘાણી વીર માંગળા વાળા નો પાળીયો અને એ ઝાડ ભાણવડ માં આવેલ છે. પાઘડીયુ પચાસ પણ આંટાળી એકેય નય, એ ઘોડો એ અસવાર, હું ડીઠું નય માંગળા

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close